Diversiteits-, Gelijkwaardigheid- en Inclusiebeleid

De Cronos Groep bestaat uit meer dan 4000 enthousiaste medewerkers, die technologie en IT ademen en zich dagdagelijks inzetten voor klanten en collega’s.

We streven ernaar om een meer divers en inclusief bedrijf te worden, om de diversiteit binnen onze maatschappij en bij onze klanten te weerspiegelen. De Cronos Groep ziet een diversiteits- en inclusiebeleid als iets noodzakelijk om mee de koers en succes van een bedrijf te bepalen, en zal blijven inzetten op concrete acties die dit bewerkstelligen.

Diversiteit en inclusie vallen niet te omschrijven in één kernwoord of definitie. In diversiteit vinden we een breed scala aan kenmerken en
begrippen, gevoelens en identiteitsbeleving. Diversiteit vertaalt zich in cultuur, etnische achtergrond, gender, leeftijd, fysieke kenmerken, religie, seksuele geaardheid en zoveel meer.

Door ook actief rond inclusie te werken; aanvaarden, implementeren en betrekken we al deze personen en doelgroepen in ons bedrijf, los van hoe verschillend of gelijkend we zijn van elkaar. We geloven dat diversiteit alle betrokken stakeholders, personen en groepen verrijkt en versterkt.

Met deze policy willen we een beleid uitschrijven dat onze visie en betrokkenheid in diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en belonging (DEIB) omschrijft, en waarin we onze ambities en focus kunnen verduidelijken. Zo vormt het een basis voor een effectief diversiteits- en inclusiebeleid doorheen de hele Cronos Groep. Deze policy heeft zowel betrekking op het management en de medewerkers, vast of freelance, in dienst van onze deelbedrijven.

DEIB: what's in a name?

Diversiteit

Het begrip diversiteit laat zich niet in één definitie omschrijven. Zoals we verder in deze policy omschrijven, omvat het een veelheid aan aspecten,

Gelijkwaardigheid en gelijkheid

Iedereen is anders en uniek, en heeft andere vaardigheden en kennis.
We hebben ook allen een andere socio-culturele achtergrond, die soms zorgt voor het openen van deuren, of maakt dat een deur gesloten blijft. 

Zo zijn er meerdere vormen van discriminatie en zaken die ongelijkheid in de hand werken. We willen deze drempels wegwerken op onze werkvloer maar ook daarbuiten, omdat iedereen een gelijkwaardige toegang tot werk verdient.

Inclusie

We willen een werkomgeving creëren waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, en waarin we ieders vaardigheden, kennis, perspectieven en denkwijzen waarderen en implementeren binnen onze werking en bedrijfscultuur.

Belonging

Het gevoel welkom te zijn en gewaardeerd en geapprecieerd te worden om wie je bent, staat centraal. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn op het werk. 

Diversiteit is een feit.
Gelijkwaardigheid is een keuze. 
Inclusie is een actie. 
Belonging is het resultaat.

Gelijke Kansen

We streven ernaar om, los van iemands sociale, culturele of etnische identiteit, iedereen gelijke kansen te geven; en dit zowel in het aanwervingsproces als op de werkvloer zelf. Om een duurzaam groeibeleid te kunnen voeren en relevant te kunnen blijven in de IT- en techwereld, is het essentieel om in te zetten op een gelijke kansenbeleid doorheen de hele organisatie.

De meest succesvolle teams, waar de beste en meest creatieve projecten worden afgeleverd, bestaan uit een heterogene, diverse groep aan mensen met allerlei verschillende achtergronden, expertises, visies, en zoveel meer. Door dit allemaal samen te brengen kunnen we leren van elkaar, verderkijken dan enkel onze eigen context, en dit implementeren in bedrijfsinterne processen of bij projecten voor onze
klanten.

De Cronos Groep streeft ernaar om alle medewerkers op een gelijkwaardige manier een loon uit te betalen, dat gebaseerd is op expertise, performance en op de externe markt; en niet op niet-relevante zaken zoals geslacht of afkomst. We werken ook een beleid uit om onze deelbedrijven hierin actief te ondersteunen.

Om gelijke kansen voor professionele ontwikkeling op de werkvloer te
bewerkstelligen, zullen we initiatieven uitwerken rond jobcrafting, jobrotatie en opleiding. Ook zullen we inzetten op het faciliteren van jobflexibiliteit en -mobiliteit, rekening houdend met de persoonlijke keuzes die onze medewerkers maken zoals bijvoorbeeld (tijdelijk) deeltijds werken, een gap year nemen, studeren en werken combineren, …

Inclusief Leiderschap

Omdat een inclusief en gelijke kansenbeleid een krachtig instrument is om innovatie en een duurzame groei te bewerkstelligen, zetten we in op inclusief leiderschap. Zo willen we ervoor zorgen dat al onze medewerkers zich goed in hun vel voelen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

De Cronos Groep streeft ernaar om structurele, kwalitatieve acties te organiseren voor onze Partners en Coördinatoren, zodat zij via een inclusieve leiderschapsstijl hun teams optimaal kunnen laten functioneren. Deze acties bestaan bijvoorbeeld uit langlopende individuele en groepstrajecten, focusgroepen en workshops, en dit zowel vanuit De Cronos Groep zelf georganiseerd, als in partnership met andere relevante private en publieke stakeholders.

De resultaten hiervan zullen in een kader gegoten worden dat beschikbaar zal zijn voor alle medewerkers.

In ons aanwervingsbeleid houden we rekening met een inclusieve leiderschapsstijl en we zullen onze eigen inclusieve partners en coördinatoren in de kijker zetten.

Divers Talent

We willen mensen aantrekken met verschillende achtergronden, visies, overtuigingen en ervaringen om mee met ons duurzaam te groeien. We ontwikkelen een diversiteitscultuur die in de hele Groep zijn uitwerking vindt.

Een D&I-beleid moet vanzelfsprekend worden in ons aanwervingsproces, zowel op Groepsniveau als op niveau van onze deelbedrijven. Hiertoe bieden we praktische ondersteuning in concrete acties rond het aanwervingsproces: uitschrijven van inclusieve vacatures, inclusieve selectiegesprekken voeren, …

De Cronos Groep zal inzetten op communicatie, zowel intern als extern, die gaat over ons D&I-beleid.

Onze aanpak rondom D&I moet zichtbaar zijn in elke vacature, zowel voor tijdelijke en vaste jobs, op groepsniveau en bij onze deelbedrijven. Ze moet ook duidelijk naar voor komen bij onze activiteiten omtrent employer branding.

We zullen onze bestaande aanwervings- en HR-processen onder de loep nemen en verbeteren; en we zullen onze HR-medewerkers trainen zodat zij hier ook zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Onze Ambitie

Om ervoor te zorgen dat we succesvol kunnen zijn in onze D&I-aanpak, kiezen we ervoor om in beleidskaders van 4 jaar te werken. Voor elk kader zullen een aantal specifieke elementen aan bod komen waarrond gewerkt zal worden. Deze evalueren we jaarlijks en sturen we bij waar nodig. Aan de hand van een nulmeting zullen we in kaart brengen waar we nu staan, zodat we op basis hiervan ook duidelijk kunnen definiëren waar we naartoe willen werken.

Om structureel van start te kunnen gaan, stappen we in 2021 mee in in het traject “Charter Duurzaam Ondernemen” van Voka, waar we onder andere zullen focussen op D&I. Samen zullen we specifieke elementen definiëren en vertalen in concrete acties op de werkvloer.

Algemeen wil De Cronos Groep een inclusieve werkomgeving promoten, waar diversiteit een meerwaarde vormt voor de dagdagelijkse werking en kan bijdragen aan de strategische ambities.

We richten een D&I-adviesraad op, die mee verantwoordelijk is om het plan van aanpak en bijhorende initiatieven uit te werken en te promoten. Deze raad zal bestaan uit medewerkers van allerlei verschillende functies, achtergronden en expertises.

Ons D&I-beleid bouwt mee aan de SDG's

Aan de slag!

Het DE&I-beleid voor de Cronos Groep wordt uitgewerkt en gefaciliteerd door Cronos Care. 

Wil je zelf graag aan de slag gaan met het ontwikkelen van een DE&I-beleid binnen jouw deelbedrijf of cluster? Wil je graag een diversiteitsscan of nulmeting uitvoeren om te zien waar je nu staat en wat nog beter kan? Of wil je een specifiek traject uitwerken rond een bepaalde doelgroep?

Cronos Care biedt consulting, coaching en trainingen aan op maat.

Neem gerust contact op met cronoscare@cronos.be!

Het DE&I-beleid voor de Cronos Groep wordt uitgewerkt en gefaciliteerd door Cronos Care. 

Wil je zelf graag aan de slag gaan met het ontwikkelen van een D&I-beleid binnen jouw deelbedrijf of cluster? Wil je graag een diversiteitsscan uitvoeren om te zien waar je nu staat en wat nog beter kan?

Neem dan gerust contact op met cronoscare@cronos.be!

Het DE&I-beleid voor de Cronos Groep wordt uitgewerkt en gefaciliteerd door Cronos Care. 

Wil je zelf graag aan de slag gaan met het ontwikkelen van een D&I-beleid binnen jouw deelbedrijf of cluster? Wil je graag een diversiteitsscan uitvoeren om te zien waar je nu staat en wat nog beter kan?

Neem dan gerust contact op met cronoscare@cronos.be!

Verken zeker ook de online tool eDiv van Unia en de website www.gavoordiversiteit.be.
Ook de website van Level IT out kan zinvol zijn.

Aan de slag!

Wil je zelf graag aan de slag gaan met het ontwikkelen van een D&I-beleid binnen jouw deelbedrijf of cluster? Wil je graag een diversiteitsscan uitvoeren om te zien waar je nu staat en wat nog beter kan? Neem dan gerust contact op via diversiteit@cronos.be! Ook indien je getuige bent of slachtoffer bent van discriminatie, racisme of uitsluiting,kan je ons bereiken via diversiteit@cronos.be. We plannen dan graag een gesprek in met jou om dit te bespreken en verder op te nemen. Hierbij is discretie gewaarborgd.

Neem ook eens een kijkje bij deze interessante tools en websites:

Het team

Het D&I-beleid voor de Cronos groep wordt uitgewerkt en gefaciliteerd door Cronos Care.

Cronos Care is verantwoordelijk voor de uitwerking van het MVO-beleid, waarvan D&I een onderdeel vormt. Voor meer informatie kan u terecht bij: diversiteit@cronos.be

Veerle Rovers
Teamcoördinator Cronos Care
veerle.rovers@cronos.be

Askim Kintziger
Coördinator D&I-beleid
askim.kintziger@cronos.be